GDPR adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Állattulajdonosok!

Az állatuk kezelésekor hozzájárulnak, hogy a Graf Doktor Állatorvosi Rendelője (GRAF-MED KFT., székhely: 1117 Budapest Fehérvári út 38/A, a továbbiakban Társaság) mint adatkezelő az általuk megadott személyes adatokat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A Társaság (mint adatkezelő):

A Társaság neve: Graf Doktor Állatorvosi Rendelője - cégnév GRAF-MED KFT.
A Társaság székhelye: 1117 Budapest Fehérvári út 38/A
Telefonszám adat: 36 1 209 51 30
E-mail címe: info@grafdoktor.hu

Az adatkezelés célja: betegnyilvántartás kezelése, tájékoztató a javasolt vagy esedékes kezelésekről, elkészült leletekről, vizsgálatokról

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.
Adatfeldolgozó:
A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.
A személyes adatokkal kapcsolatban
§az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
§kérheti a Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
§tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
§bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
§a felügyelő hatóságnál panaszt tehet (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhet. Amennyiben külföldi állampolgár, abban az esetben a lakóhely szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

-Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
-Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
-Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
-E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választás szerint – a lakhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresi a Társaságot is.

A Társaság kérelemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott
-adatokról,
-azok forrásáról,
-az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
-időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
-az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
-adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
-személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 20 napon belül, (legfeljebb azonban 25 napon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).